Bel Djoke

0644568443

mail Djoke

info@djoke.nl

Openingstijden

maandag tot vrijdag op afspraak

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op
iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen  Djoke.nl, hierna te noemen: “Gebruiker”,
en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn
eveneens van toepassing op overeenkomsten
met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door
Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn
eveneens geschreven voor de medewerkers
van Gebruiker en eventuele derden
ingeschakelde partijen namens Gebruiker.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop
of andere voorwaarden van Opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien één of meerdere bepalingen in deze
algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overigens in deze
algemene voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever
zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in
acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de
uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden, dan dient de
uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie
voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze
situatie te worden beoordeeld naar de geest
van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte
naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet
van toepassing zijn, of dat Gebruiker in
enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de
bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn
vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen
aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de
offerte of aanbieding op generlei wijze enig
recht worden ontleend indien het product
waarop de offerte of de aanbieding betrekking
heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of
aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat
de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen
zijn inclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op
ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod
dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
Gebruiker anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht
Gebruiker niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige orders.
artikel 3 Contractsduur;
uitvoeringstermijnen, risico-overgang,
uitvoering en wijziging overeenkomst;
prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de
Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst
anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde
werkzaamheden of voor de levering van
bepaalde zaken een termijn overeengekomen
of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale
termijn. Bij overschrijding van een termijn dient
de Opdrachtgever Gebruiker derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient
daarbij een redelijke termijn te worden geboden
om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een
en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap.
4. Gebruiker heeft het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door
derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404,
7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker
ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op
de locatie van de Opdrachtgever of een door de
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de
Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste
faciliteiten.
6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst
in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt
uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten totdat de Opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat
alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn
verstrekt, heeft Gebruiker het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten
en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven
aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan
nadat de Opdrachtgever de gegevens aan
Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan
van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste
en / of onvolledige gegevens.
9. Indien tijdens de uitvoering van de
overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van
de overeenkomst overgaan. Indien de aard,
omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan
niet op verzoek of aanwijzing van de
Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et
cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst
daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit
consequenties hebben voor hetgeen
oorspronkelijk overeengekomen werd.
Daardoor kan ook het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of
verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een
wijziging van de overeenkomst kan voorts de
oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering
worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt
de mogelijkheid van wijziging van de
overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd,
daaronder begrepen een aanvulling, dan is
Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde
persoon en de Opdrachtgever akkoord is
gegaan met de voor de uitvoering opgegeven
prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het
niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de
gewijzigde overeenkomst levert geen
wanprestatie van Gebruiker op en is voor de
Opdrachtgever geen grond om de
overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan
Gebruiker een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief
en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te
verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht
komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan
is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade aan de zijde van Gebruiker daardoor
direct of indirect ontstaan.
13. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever
een vast honorarium of vaste prijs
overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te
allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit
honorarium of deze prijs zonder dat de
Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de
overeenkomst om die reden te ontbinden,
indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit
een bevoegdheid of verplichting ingevolge de
wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een
stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et
cetera of op andere gronden die bij het
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs
niet voorzienbaar waren.
14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg
van een wijziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst,
dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een
beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6
BW gerechtigd de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij
Gebruiker
– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op
basis van het oorspronkelijk overeengekomene
uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een
bevoegdheid of een op Gebruiker rustende
verplichting ingevolge de wet;
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan
drie maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zal plaatsvinden;
– of, bij levering van een zaak, indien is
bedongen dat de aflevering langer dan drie
maanden na de koop zal plaatsvinden.
artikel 4 Opschorting, ontbinding en
tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de
Opdrachtgever de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt, na het sluiten van de overeenkomst
Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de
Opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen, indien de Opdrachtgever bij het
sluiten van de overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien
door de vertraging aan de zijde van de
Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen
de oorspronkelijk overeengekomen condities
zal nakomen.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de
overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker
kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden
zijn de vorderingen van Gebruiker op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien
Gebruiker de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet
en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker tot opschorting of
ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten
daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de
Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker
gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct
en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de
overeenkomst terstond en met directe ingang te
ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds
tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit
hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt
opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in
overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor
overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de
opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar
is. Indien de overdracht van de werkzaamheden
voor Gebruiker extra kosten met zich
meebrengt, dan worden deze aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht. De
Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen
de daarvoor genoemde termijn te voldoen,
tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van)
surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag
niet binnen drie maanden is opgeheven – ten
laste van de Opdrachtgever, van
schuldsanering of een andere omstandigheid
waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk
over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en
met directe ingang op te zeggen danwel de
order of overeenkomst te annuleren, zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
De vorderingen van Gebruiker op de
Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste
order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan
zullen de werkzaamheden die werden verricht
en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte
zaken, vermeerderd met de eventuele aanafvoeren
afleveringskosten daarvan en de
voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
artikel 5 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het
nakomen van enige verplichting jegens de
Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens
de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na
te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
Gebruiker of van derden daaronder begrepen.
Gebruiker heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat
Gebruiker zijn verbintenis had moeten
nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat
de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de overeenkomst opschorten. Indien deze
periode langer duurt dan twee maanden, dan is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding
van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het
intreden van overmacht zijn verplichtingen uit
de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat
te factureren. De Opdrachtgever is gehouden
deze factuur te voldoen als ware er sprake van
een afzonderlijke overeenkomst.
artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds contant te geschieden, op een door
Gebruiker aan te geven wijze in de valuta
waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders
door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is
gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in
de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De
Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd
van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door
Opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de
kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de lopende rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de Opdrachtgever een andere volgorde
voor de toerekening van de betaling aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente en
incassokosten worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd
tot verrekening van het door hem aan Gebruiker
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van
een factuur schorten de betalingsverplichting
niet op. De Opdrachtgever die geen beroep
toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot
en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd
om de betaling van een factuur om een andere
reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in
verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op
basis van hetgeen in de Nederlandse
incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
berekeningsmethode volgens Rapport
Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere
kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen
eveneens op de Opdrachtgever worden
verhaald. De Opdrachtgever is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd.
artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan
is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, ontstaan doordat
Gebruiker is uitgegaan van door of namens de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor
enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal
de factuurwaarde van de order, althans tot dat
gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder
geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend
geval.
5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor
directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van
de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden, de
eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zoveel deze aan Gebruiker toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor
zover de Opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden. Gebruiker is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van
de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Gebruiker of zijn leidinggevende
ondergeschikten.
artikel 8 Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor
eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de
oorzaak aan andere dan aan Gebruiker
toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien
hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Opdrachtgever
gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte
bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat
van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in
het nemen van adequate maatregelen, dan is
Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Gebruiker en derden
daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van de Opdrachtgever.
artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij
Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien
de bij de rechtsbetrekking betrokken partij
aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van
Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
Gebruiker het recht het geschil voor te leggen
aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de
rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.
artikel 10 Vindplaats en wijziging
voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de laatst
gepubliceerde versie op de website c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van de rechtsbetrekking met
Gebruiker.
2. De Nederlandse tekst van de algemene
voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.

error: Content is protected !!
Maak hier je afspraak
%d bloggers liken dit: